Privacy statement

Privacy statement (AVG)

Privacy Statement AVG LTC Wings
Bescherming persoonsgegevens leden
Met ingang van 25 mei 2018 is Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Europese, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regels gelden voor elke organisatie en dus ook voor een sportvereniging, zoals onze vereniging, LTC Wings

Het bestuur is nog bezig met een beleidsproces dat zal leiden tot het documenteren van alle activiteiten, die binnen onze vereniging raakvlakken hebben met de persoonsbescherming (Privacy). Dit dient een continu proces te worden.

Een eerste stap is door ons gezet met het doorlopen van een stappenplan van het AVG-programma. Dit heeft geleid tot een verklaring, waarin TLTC Wings zelf verklaart dat ze inspanningen heeft verricht, die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarmee hebben wij kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt. Uiteindelijk zullen onze inspanningen ertoe leiden dat wij u definitief kunnen bevestigen dat wij naar eer en geweten aan de wet voldoen en dat intern alles gedocumenteerd is.

Wij willen, vooruitlopend op onze definitieve Privacy Statement, u nu alvast nformatie geven over hoe wij met uw gegevens willen omgaan. Dit Privacy Statement kan dus door ons worden gewijzigd. Te allen tijde zal het bestuur u hierover informeren.

LTC Wings richt zich in dit stadium zoveel mogelijk naar de nieuwe regelgeving, dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

De persoonsgegevens worden door de vereniging verwerkt voor volgende doeleinden:

 • Om u op te kunnen nemen in onze leden- en financiële administratie en om u in te schrijven bij de KNLTB zodat u een KNLTB-pas ontvangt en speelgerechtigd bent bij KNLTB evenementen.
 • Om u te kunnen indelen in activiteiten zoals tennislessen, competities, toernooien, etc.
 • Om contributie en andere verschuldigde bijdragen te kunnen innen.
 • Om u algemene en gerichte informatie te kunnen verstrekken.
 • Om u te kunnen uitnodigen voor aan het lidmaatschap verbonden diensten. (o.a. kantine)
 • Om u te kunnen uitnodigen voor algemene en gerichte evenementen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • NAW-gegevens
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum en Geboorteplaats
 • Nationaliteit
 • IBAN-gegevens
 • Naam en plaats rekeninghouder
 • Incassogegevens

Gegevensverstrekking aan derden:

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij delen, indien noodzakelijk:

 • De basisgegevens en pasfoto van onze leden aan de KNLTB, via onze ledenadministratie, systeemtechnisch uitgevoerd door AllUnited/Club Webware
 • De nieuwsbrieven, daarvoor gebruiken wij uw e-mailadres en naam. Daarnaast ontvangt u officiële e-mails via onze ledenadministratie, bijvoorbeeld over de contributiefacturen of mededelingen van het bestuur.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen: Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens/afbeeldingen van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn: Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging: Onze technische- en organisatorische maatregelen zullen u beschermen tegen onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld:

 • Alle personen die namens de vereniging van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens beveiligd met een back-up
 • Onze vrijwilligers, bestuur en commissies zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens: U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven die we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere
partij indien gewenst. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Vragen: Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, of vragen of opmerkingen heeft over ons (voorlopige) privacy statement, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. Dat kan per e-mail via [email protected]

Deze publicatie zal ook op onze website worden geplaatst.

Namens het Bestuur van Tennisvereniging LTC Wings

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 229 262 256

Tennisvereniging L.T.C. Wings - Blokker

Boekert 5
1696 AH Blokker