Reglementen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT L.T.C-WINGS BLOKKER RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.

Artikel 1

De leden zijn verplicht zích, strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van bestuursleden en andere door het bestuur tot het geven van aanwijzingen bevoegde personen.

Artikel 2

De leden zijn verplicht adresveranderingen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ledenadministratie op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en indien verschuldigd het entreegeld te voldoen vóór 1 maart van het desbetreffende verenigingsjaar.

Artikel 3

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (met uitzondering van de bestuurs- en commissievergaderingen) wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn. Leden die op grond van artikel 7 van de Statuten geschorst zijn hebben dit recht niet. Zij mogen echter wel de algemene vergadering bijwonen waarin hun schorsing wordt behandeld.

Artikel 4

De leden zijn niet verplicht werkzaamheden in het belang van de vereniging uit te voeren, tenzij de algemene vergadering een voorstel daartoe van het bestuur heeft aangenomen.

Artikel 5

De leden zijn verplicht de ledenpassen volgens de door het bestuur vastgestelde procedure in ontvangst te nemen.

Artikel 6

Ieder lid is ten volle aansprakelijk voor de schade door hem/haar of door een door hem/haar geïntroduceerd persoon aan enig eigendom van de vereniging toegebracht of mede veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid geldt tevens voor de schade toegebracht of mede veroorzaakt aan bezittingen van derden, die de vereniging te huur, te leen of anderszins in gebruik zijn gegeven.

Artikel 7

Leden die hun verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomen kunnen geschorst (zie artikel 7 van de Statuten) of als lid geroyeerd worden (zie artikel 6 van de Statuten).  

VERGADERINGEN

Artikel 8

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren. Tevens heeft de voorzitter het recht de vergadering te schorsen of te verdagen tenzij de voorzitter op grond van artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement verplicht was om op verzoek van tenminste drie bestuursleden de vergadering bijeen te roepen.

Artikel 9

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van  tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven of de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 10

Met inachtneming van artikel 9, lid 7 van de statuten kunnen op een bestuursvergadering slechts geldige besluiten worden genomen, indien meer dan de helft der bestuursleden aanwezig is.

Artikel 11

Kandidaatstelling van een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf senior-leden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zích heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 24 uur voor de algemene vergadering

Artikel 12

De agenda van de algemene vergadering bevat, behalve de uit de Statuten of de artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel (dus ook een voorstel van leden voor het benoemen van ereleden en/of leden van verdiensten) dat tenminste zeven dagen voor de verzending van de convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van de vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 13

Alle op de agenda van een vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, dat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt. Stemmingen over een aldus gedaan voorstel vinden in geval van een algemene vergadering slechts plaats indien het voorstel wordt ondersteund door tenminste één ander lid.

Artikel 14

Een besluit van- of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt van de vergadering is ongeldig met inachtname van artikel 16 leden 9 en 10 van de Statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen (blanco stemmen daaronder niet begrepen) en naar aanleiding van een voorstel dat, naar het oordeel van het bestuur, als urgent is te beschouwen, mits het geen voorstel tot ontzegging, statutenwijzíging of ontbinding van de vereniging is.  

COMMISSIES  

Artikel 15

De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen van de bevoegdheden van de benoemde commissie. Bij of na benoeming kunnen bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie door de algemene vergadering worden geregeld of gewijzigd. De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten - kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook één of meer leden daarvan kunnen als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. Vervangende commissieleden dienen op de eerstvolgende algemene vergadering door het bestuur ter benoeming te worden voorgedragen. Jaarlijks treedt van iedere commissie één lid af volgens rooster. Een aldus aftredend commissielid kan terstond weer voor herbenoeming worden voorgedragen, met uitzondering van een aftredend lid van de commissie a]s bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten; laatstgenoemde mag gedurende een periode van tenminste twee jaar na aftreden niet voor herbenoeming worden voorgedragen.  

Artikel 16

De commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de Statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming telkens voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende vereniging jaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering lid worden bénoemd tot van de commissie in de plaats van dat lid van de commissie, dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.  

BESLUITVORMING  

Artikel 17

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde reden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 18

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten  beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Artikel 19

In geval van verkiezing van personen wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en Huishoudelijk Regelement is geregeld.

Artikel 20

Besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij bij Statuten of Huishoudelijk Reglement anders is bepaald. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.  

BESTUUR  

Artikel 21

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij /zij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij/zij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn/haar stem. Ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden volgens een op te stellen rooster af, waarbij de volgorde zoveel als mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding tot het bestuur. De aftredende bestuursleden zíjn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij/zij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 22

In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de nog als lid, erelid of lid van verdienste ingeschreven staande laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 23

Het baanreglement dient jaarlijks, bij de aanvang van het tennisseízoen op een voor ieder lid duidelijke wijze en plaats bekend gemaakt te worden.

Artikel 24

Het bestuur is gerechtígd regels vast te stellen voor het gebruik maken van de banen door een niet-lid, op introductie van een lid. Deze regels worden opgenomen in het baanreglement en zijn als zodanig onderhevig aan de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 25

De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekraken van of schade aan eigendommen van leden of van derden. Tevens kan de vereniging niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, opgelopen tijdens activiteiten georganiseerd door of namens de vereniging, noch tijdens de heen- of terugreis naar de plaats waar die activiteiten plaatsvinden, respectievelijk hebben plaatsgevonden.

Artikel 26

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 onder sub c van de Statuten wordt vastgesteld op FL. 25.000,=.  

VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR  

Artikel 27

Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van: a. namen en adressen van de in artikel 4 van de Statuten bedoelde personen. b. presentielijsten en notulen van algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur. c. de bezittingen en schulden van de vereniging; kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet een ieder lid, die daarom verzoekt, binnen één week inzage worden verstrekt voor wat betreft de gegevens die over dat lid zijn opgenomen.  

AANMELDINGSFORMULIER  

Artikel 28

Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, geslacht, beroep, woonplaats, adres, postcode, telefoonnummer/ geboortejaar en datum.  

SLOTBEPALINGEN  

Artikel 29

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van het Huishoudelijk Reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. Artikel 30 Aldus vastgesteld door de algemene vergadering gehouden op 02 februari- 1996.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 229 262 256

Tennisvereniging L.T.C. Wings - Blokker

Boekert 5
1696 AH Blokker